کادمیم Cadmium

-شمش ۹۹٪                 ingot 99%

-پودر +۹۸٪              Powder +98%

ترکیبات کادمیم :

  • اکسید کادمیم

  • سولفید کادمیم

  • نیترات کادمیم

  • سولفات کادمیم

  • کلراید کادمیم