نیترات های فلزی Metal nitrate

شامل :                                                                                                                                                       Contains

الف) نیترات های عناصر واسطه

 • ایتریم نیترات          Yttrium nitrate

 •  زیرکونیوم  نیترات     Zirconium oxy nitrate

 •   نیوبیوم نیترات        Niobium nitrate

 • هافنیوم نیترات        Hafnium nitrate

 •  تانتال نیترات        Tantalium nitrate

 • اسکاندیم نیترات   Scasndium nitrate

 • نیترات نیترات            Silver nitrate

 

 

ب ) نیترات های گروه لانتانیدها:

 • لانتانیوم نیترات          Lantanium nitrate

 • سریوم نیترات         Cerium nitrate

 • پرازئودیمیم نیترات         Praseodymium nitrate

 • نئودیمیوم نیترات        Neodymium nitrate

 • ساماریوم نیترات          Samarium nitrate

 • یوروپیوم نیترات        Europium nitrate

 • گادولینیوم نیترات        Gadolinium nitrate

 •  تربیوم نیترات          Terbium nitrate

 • دیسپروزیم نیترات        Dysprosium nitrate

 •  هولمیوم نیترات           Holmium nitrate

 • اربیم نیترات           Erbium nitrate

 •  تولیم نیترات             Thulium nitrate

 • ایتربیم نیترات           Ytterbium nitrate