خانواده ی لانتانيدها

 

 • – لانتانیوم نیترات آبدار             Lanthanium nitrate hydrate

 •  – ساماریم نیترات آبدار            Samarium nitrate hydrate

 •   – یوروپیم نیترات آبدار             Europium nitrate hydrate

 • – اربیم نیترات آبدار                  Erbium nitrate hydrate

 • – تربیم نیترات آبدار                 Terbium nitrate hydrate

 • – نئودیمیم نیترات آبدار           Neodymium nitrate hydrate

 • – پرازئودیمیم نیترات آبدار       Praseodymium nitrate hydrate

 • – دیسپروزیم نیترات آبدار        Dysprosium nitrate hydrate

 • – هولمیوم نیترات آبدار           Holmium nitrate hydrate

 • – گادولینیم نیترات آبدار           Gadolinium nitrate hydrate

 • – ایتربیم نیترات آبدار               Ytterbium nitrate hydrate

 • – پرومتیم نیترات آبدار             Promethium nitrate hydrate

 • – تولیم نیترات آبدار                 Thulium nitrate hydrate

 • -لانتانیوم کلراید                     Lanthanium chloride

 • -ساماریم کلراید                    Samarium chloride

 • -یوروپیم کلراید                      Europium chloride

 • -اربیم کلراید                          Erbium chloride

 • -تربیم کلراید                         Terbium chloride

 • -نئودیمیم کلراید                 Neodymium chloride

 • -پرازئودیمیم کلراید              Praseodymium chloride

 • -دیسپروزیم کلراید              Dysprosium chloride

 • -هولمیم کلراید                     Holmium chloride

 • -گادولینیم کلراید                   Gadolinium chloride

 • -ایتربیم کلراید                      Ytterbium chloride

 • -تولیم کلراید                        Thulium chloride