فلزات گرانبها خالص و ترکیبات آنها

الف) روتنیوم (Ru)با خلوص ۹۹٫۹۵٪ بصورت پودر     Ruthenium with purity 99.95% in powder

ب) رودیم (Rh)  با خلوص ۹۹٫۹٪ بصورت پودر و شمش       Rhodium  with 99.9% purity

ج) اسمیم (Os) با خلوص ۹۹٫۹٪ بصورت پودر      Osmium with purity 99.9%

د) پلاتین (Pt) با خلوص ۹۹٫۹٪ بصورت سیم / پودر / ورق            Platinium with purity : 99.9%

ه) ایریدیم (Ir) با خلوص ۹۹٫۹۵٪ بصورت پودر ( از معتبرترین کارخانه آمریکایی )       Iridium 99.95%

و) رودیم کلراید           Rhodium chloride

ح) روتنیم کلراید          Ruthenium chloride

ز ) ایریدیم کلراید             Iridium chloride