فروآلیاژها Ferroalloys

-فرومولیبدن کلوخه٪ ۶۵~۶۰: Mo

Ferromolybdenium

-فرو تیتانیوم کلوخه٪ ۷۲~۷۰ Mo

Ferotitanium sliced 7072%

-فرو نیوبیم کلوخه٪ ۶۵۶۰ : Nb

Feroniobium

-فرونیبیوم ٪ ۶۵~۶۰:Nb

Feroniobium

-فروکروم پرکربن پودری و کلوخه

Fero chromium

-فروکروم کم کربن پودری و کلوخه

Ferochromeium low carbon

-فرومنگنز پرکربن پودری و کلوخه

Fero manganese

-فرومنگنز کم کربن پودری و کلوخه

Fero manganese