ترکیبات شیمیایی ویژه Special chemical compounds

 

۱-خانواده سزیم : Cesium

-سزیم یداید Cesium Iodine

– سزیم کلراید Cesium chloride

– سزیم نیترات  Cesium nitrate

– سزیم هیدروکسید Cesium hydroxide

– سزیم سولفات Cesium sulfate

.

۲- خانواده زیرکونیم Zirconium

-زیرکونیم خالص به اشکال :

 پودر(Powder)           شمش (ingot)          ورق (sheet)                 وایر خالص(pure wire)

 وایر آلیاژی (Alloy wire)£                اسفنج(sponge)                                      کریستال (crystal)

-اکسید زیرکونیم  Zirconium oxide

-دی اکسید زیرکونیم  Zro2)       Zirconium dioxide)

 -زیرکونیم اکسی کلراید( زیرکونیل کلراید )       Zirconium oxychloride

 -زیرکونیم اکسی نیترات Zirconium oxynitrate

– زیرکونیم استات روسی      Zirconium acetate

– زیرکونیم سولفات ( ساخت کشور روسیه)    Zirconium sulfate

-زیرکونیم کارباید       Zirconium carbide

.

   فلزات خالص : Pure metals

 

-نیوبیم ( پودر – ساخت کشور روسیه ) دانه بندی  : ۱۰ میکرون

-منیزیم (پودر دردانه بندی مختلف ) ، ورق منیزیم

Magnesium  powder and magnesium sheet

-زیرکونیوم ( پودر ، شمش ، ورق ، سیم)

Zirconium powder , ingot, sheet ,wire

-تنتالیم (Ta)پودر        Tantalium powder

-تنگستن (w) پودر      Tangeten powder

-منگنز (Mn)بصورت فلس با خلوص ۹۹٫۷٪ Manganese false with purity + 99%

-کروم (Cr)  بصورت کلوخه با خلوص + ۹۹٪ Chrome sliced with purity +99%

-سیلیکون (Si)پودرذ در دانه بندی ۲ میکرون و۴۵ میکرون – کلوخه

Silicone powder in 2 micron and 45 micron

-ژرمانیم (Ge) شمش با خلوص ۹۹٫۹۹۹٪ ، پودر +۹۹٪

Germanium ingots with purity 99.999% powder +99%

-ایندیم (In) گرانول ، شمش با خلوص ۹۹٫۹۹٪

Indium granule ,ingot with purity 99.99%

 

-بیسموت (Bi)  پودر ۹۹٫۹٪ – شمش ۱۵کیلوگرم ۹۹٫۹۹۵٪

Bismuth powder 99.9% – ingot 15 kg 99.995%