برون (بر) (B) (Boron)

دانه بندی ۵/۱ میکرون خلوص ۹۷٪

Grinding 1.5 micron pure 97%

.

-دانه بندی ۵/۱ میکرون خلوص ۹۹٪

Grinding 1.5 micron pure 99%