اکسیدهای فلزی Metal Oxides

 اکسیدهای فلزی       Metal Oxides

 

  •  اکسیدهای فلزات قلیایی

 

  •  اکسیدهای فلزات قلیایی خاکی

 

  •  اکسیدهای فلزات عناصر واسطه

 

 

در دانه بندی ۱ الی ۲۰۰ میکرون ودرجه خلوص ۹۸ ٪ الی ۹۹۹/۹۹٪